อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

 

อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตวอาณาจักรฟังใจ

อาณาจักรโพรติสตา อาณาจักรมอเนอรา

สิ่งมีชีวิตในโลกมีจำนวนมากมาย และมีการค้นพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงมีการศึกษา โดยจำแนกสิ่งมีชวิตออกเป็นหมวดหมู่ คือวิชาอนุกรมวิธาน มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

1. การจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ (classification)
2. การตรวจสอบชื่อที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต (Identification)
3. การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต (nomenclature) เป็นการให้ชื่อแก่สิ่งมีชีวิตอย่างมีหลักการสากล

 

By Miss Nareetip Sukkwai