+ โครงการตามพระราชประสงค์
+ โครงการหลวง
+ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์
+ โครงการพระราชดำริ
 
กษัตริย์แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

เป็นเวลา ๖๐ ปีมาแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ และปกครองแผ่นดินไทย พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งและปกครองแผ่นดินไทยโดยธรรม ทรงมีพระเมตตากรุณาและทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน ให้มีความสงบสุขร่มเย็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่อยมา

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงพัฒนาแผ่นดินไทยในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเกษตร การประมง การค้าขาย ฯลฯ แต่พระองค์ทรงเล็งเห็นการศึกษาของเด็กไทยสำคัญที่สุด พระองค์จึงทรงริเริ่มทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถ โดยทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยเพื่อให้เด็กไทยมีอนาคตที่กว้างไกลมากขึ้น และเป็นบุคคลรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตต่อไป