Change Language
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
   - A   + A

กลุ่มสาระภาษาไทย


    

นางสาวปิยาณี   จินาผล
ครู
คศ.4

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 นางดนย์หทัย  หมวกแก้ว
ครู คศ.3


นางสารภี  อินทรโยธา
ครู คศ.3

  
นางมาลินี  สัมพันธ์
ครู คศ.3


 
นางพรศมน  อินทร์แก้ว
ครู คศ.3

 


นางวรางค์  รัตตกุล
ครู คศ.3
   

   
นางนงนุช  ดีทองอ่อน
ครู คศ.3

 


นางวนิดา   แก้วบุญเรือง
ครู คศ.3นางนิภาพร  คลล้ำ
ครู คศ.3นายพรชัย  หวัดคล้าย
ครู คศ.2
 

 

นางอรอุมา  เนาวพันธ์
ครู คศ.2นางสาวจิรวรรณ  แก้วเพชร
พนักงานจ้าง


นางสาวเมษา  ศรนรินทร์
ครู คศ.1
  นางรจนา   สันตะโร
ครู คศ.1


 


 

 
 

 


 


 

 

     

 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :