Change Language
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
   - A   + A

กลุ่มสาระภาษาไทย


    

นางอรอุมา  เนาวพันธ์
ครู
คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 นางวรรณี  นนทวิโรฒ

รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 


นางสาวปิยาณี  จินาผล
ครู คศ.4
 

  
นางดนย์หทัย  หมวกแก้ว
ครู คศ.3

 
นางพรศมน  อินทร์แก้ว
ครู คศ.3

 


นางสารภี  อินทรโยธา
ครู คศ.3

   
นางนงนุช  ดีทองอ่อน
ครู คศ.3

 


นางวรางค์  รัตตกุล
ครู คศ.3
 

  


นางวนิดา   แก้วบุญเรือง
ครู คศ.3
นางมาลินี  สัมพันธ์
ครู คศ.3 
นายพรชัย  หวัดคล้าย
ครู คศ.2


นางสาวเมษา  ศรนรินทร์
ครู คศ.1
  


 
นางรจนา   สันตะโร
ครู คศ.1


 

 

 


 
นางรจนา   สันตะโร
ครูผู้ช่วย


 

 

     

 Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
©Copyright 2002-2015 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
Untitled Document
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :