www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางสาวกัลยากร  ทิพย์ศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระนางสุปราณี  สุขไกว
ครู คศ.3

 
นายปพนวิช  เมฆมุสิก
ครู คศ.3


  
นางกันต์ธนัตถ์  กู้เขียว
ครู คศ.3


นางปณิตา  นิลทัพ
ครู คศ.4

นางวนาเพ็ญ  มัชฌิม

ครู คศ.3


นางสาวพัสสิริ  นิติวงศ์สถิตย์
ครู คศ.2

 


นายอดุลเดช  กองชาวนา
ครู คศ.2


นายมาโนช  พาลึก
ครู คศ.1


นางสาวสายฝน  ระวังภัย
ครู คศ.1

างสาวศุภลักษณ์  เพ็งมาก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม

นางสาวปวริศา  บัวเพ็ชร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูมัธยม
.
     


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :