www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :
กลุ่มสาระศิลปะนายธวัชชัย  ยอดราช
ครู คศ.3
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 นางอมรรัตน์  อินทวงศ์
ครู คศ.3


นางจันทิมา  เที่ยงน่วม
ครู ค.ศ.3


นางรมณีย์  อำนวยโรจนจินดา
ครู คศ.3


ศิริยุทธ  แสงทองน้อย
ครู คศ. 3

นายกิดาพนธ์  วารีวะนิช
ครู คศ.2


นางสาวฐิติมา  สองแก้ว
ครู คศ.2

 
นางสาวพนอตา   แสงแก้ว
ครู คศ.2

 
 
     
 


Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :