หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  
มัธยมศึกษาปีที่  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564

มัธยมศึกษาปีที่  2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564

 

มัธยมศึกษาปีที่  3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2564

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564


 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
กิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2564


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :