หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  
มัธยมศึกษาปีที่  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565

 

มัธยมศึกษาปีที่  2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565


 

มัธยมศึกษาปีที่  3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5 ภาคเรียนที่ 2/2565

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 22565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2/2565

 

กิจกรรมชุมนุม


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2023 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :