หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 
                  

             
 นางสาวสิริมา  งามศุภกร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการ


 
                          
                นายพรชัย   หวัดคล้าย
            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  คำสั่งประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 013/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 019/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารทางการศึกษา คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 026/2565 เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 022/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 020/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 021/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 029/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับโรงเรียน คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 035/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงงาน คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 023/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวน PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพในสถานศึกษา คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 062/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งาน ตาปี อาร์ต แอนด์ ดราฟท์ ครั้งที่ 1 (TAC)ประจำปี 2565 คลิก

คำสั่งประจำปีการศึกษา  2564
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 039/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารทางการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 037/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 192/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำ ประจำปี 2564  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 019/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวน PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  คลิก
คำสั้งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 020/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2564  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 036/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2564  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 53/2564   เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 36/2564   เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 061/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโค้ดดิ้ง ปีการศึกษา 2564 คลิก


คำสั่งประจำปีการศึกษา  2563
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินโครงงานบูรณาการ ประจำปี 2562  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.6  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1และชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1และชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 กรณีพิเศษ  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 26/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก 
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 25/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการนิเทศการสอน ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๕  คลิก

คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 46/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๕  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 50/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2563  คลิก
คำสั่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและโครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  คลิก


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :