หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  
ประวัติโรงเรียนเทศบาล ๕


เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
             การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเทศบาลในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แต่เดิมนั้นมีเพียงระดับประถมศึกษาตอนต้นเท่านั้น เริ่มเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นครั้งแรก  ที่โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีโรงฝึกงาน สถานที่คับแคบ ทางเทศบาลจึงแยกระดับประถมศึกษาตอนปลายมาตั้งใหม่ที่ข้างสำนักงานเทศบาล โดยดัดแปลงโรงเก็บรถเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 เพื่อรอ   อาคารเรียนแบบ 019 ที่จะสร้างเสร็จ ส่วนครูที่สอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แยกมาจาก กลุ่มโรงเรียนเทศบาล จำนวน 4 ท่าน คือ
1.      นางบรรณา โชติสุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนตลาดใหม่)
ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่
2.      นางสาวพิมพ์ประไพ รัตนสุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาล ๒ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก
3.      นางอิงอร ทรัพย์มณี จากโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข
4.      นายสมนึก ผดุงวงศ์ จากโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย
                1.  นางบรรณา โชติสุวรรณ          พ.ศ. 2507 -  2511
                2.  นายสมบูรณ์ ตะปินา                พ.ศ. 2511 -  2517
                3.  นางสายใจ คุ้มไทย                  พ.ศ. 2517 -  2541
                4.  นายศักดา รัตนมุสิก                 พ.ศ. 2541 -  2556
                5.  นางวนิดา  รุ่งแดง                   พ.ศ. 2557 -  2558
                6.  นางสาวรัตนา  บัวเพชร           พ.ศ. 2558 -  ปัจจุบัน
            
                 ในปี พ.ศ. 2530 ทางเทศบาลได้ย้ายโรงเรียนเทศบาล ๕  มาอยู่ที่โรงเรียนอินทรพิชัย ถนนดอนนก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2530 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวน 28 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ระดับละ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 40 คน
               วันที่ 16 กรกฎาคม 2541 นางสายใจ คุ้มไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) นายศักดา รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
 
ปี พ.ศ. 2541 - 2545
 
               โรงเรียนได้รับงบประมาณและการบริจาคเพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและอาคารเรียน ดังนี้
                -  ปรับปรุงสนาม ทำถนน และรั้วภายในโรงเรียน
                -  สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                -  สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
                -  ปรับปรุงชั้นล่างของอาคารพิกุลกรองเป็นห้องสมุดและห้องประชุม

ปี พ.ศ. 2543 

                โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ระดับละ 2 ห้องเรียน โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา


ปีการศึกษา 2547 

                โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา


ปีการศึกษา 2549 

                ได้รับบริจาค จัดห้อง IT SCHOOL โครงการ TOT IT SCHOOL จากบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)
ในงบประมาณ 1,000,000 บาท

 
ปีการศึกษา 2549 

                 ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้าน IT ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณ 1,000,000 บาท มาพัฒนาด้าน IT และศิลปะ-ดนตรี
               
ปีการศึกษา 2550 

                 จัดสร้างอาคารธรรมาภิบาลและอาคารลูกรัก
 อาคารธรรมาภิบาล เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549-2550 ด้วยงบประมาณประจำปีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากเงินรางวัลการประกวดธรรมาภิบาล 8,000,000 บาท ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ ให้บริการนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่า “ห้องสมุดอินทรพิชัย”ชั้นบนจัดเป็นห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง ใช้ชื่อว่า “ห้องประชุมสุวรรณกูล”
อาคารลูกรัก เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยเงินบริจาคของ คุณแม่อนงค์ สุวรรณกูล จำนวน 2,000,000 บาท โรงเรียนจัดสร้างตามราคาประมูล จำนวน 1,8000,000 บาท ชั้นล่าง จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีทั้งภาพ วีซีดี หนังสือและอินเทอร์เน็ต ที่สามารถค้นคว้าได้อย่างชัดเจน และสถานที่สำหรับผู้ปกครองพบนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน ชั้นบน จัดเป็นเรือนพยาบาลสำหรับให้บริการนักเรียนกรณีเจ็บป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เหลือเงินอีก 200,000 บาท จัดทำป้ายโรงเรียน เป็นเงิน 135,000 บาท และจัดทำหลังคาจอดรถของครู เป็นเงิน 65,000 บาท

ปีการศึกษา 2552

 
ได้ขยายห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 3 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน และสายคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2553

                ได้ย้ายห้อง IT SCHOOL ไปไว้ที่อาคารลูกรัก และย้ายห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาไว้ที่ห้อง IT SCHOOL เดิม เพราะจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ

ปีการศึกษา 2554 

                โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
                
                ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๕  มีผู้บริหารและพนักงานครู 83  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 27 คน  พนักงานจ้างทั่วไป 11 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 54 ห้องเรียน จำนวน      นักเรียนทั้งหมด 2,293 คน
               
ผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย
                               
  1.
 นางสาวรัตนา   บัวเพชร          ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
  
2. นางสาวสิริมา  งามศุภกร        รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  3. นางสุลาวัลย์   นุ่นสังข์            รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 
 


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :