www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :

ประวัติโรงเรียนเทศบาล ๕


เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
             การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเทศบาลในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แต่เดิมนั้นมีเพียงระดับประถมศึกษาตอนต้นเท่านั้น เริ่มเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นครั้งแรก  ที่โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีโรงฝึกงาน สถานที่คับแคบ ทางเทศบาลจึงแยกระดับประถมศึกษาตอนปลายมาตั้งใหม่ที่ข้างสำนักงานเทศบาล โดยดัดแปลงโรงเก็บรถเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 เพื่อรอ   อาคารเรียนแบบ 019 ที่จะสร้างเสร็จ ส่วนครูที่สอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แยกมาจาก กลุ่มโรงเรียนเทศบาล จำนวน 4 ท่าน คือ
1.      นางบรรณา โชติสุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนตลาดใหม่)
ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่
2.      นางสาวพิมพ์ประไพ รัตนสุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาล ๒ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก
3.      นางอิงอร ทรัพย์มณี จากโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ข
4.      นายสมนึก ผดุงวงศ์ จากโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย
                1.  นางบรรณา โชติสุวรรณ          พ.ศ. 2507 -  2511
                2.  นายสมบูรณ์ ตะปินา                พ.ศ. 2511 -  2517
                3.  นางสายใจ คุ้มไทย                  พ.ศ. 2517 -  2541
                4.  นายศักดา รัตนมุสิก                 พ.ศ. 2541 -  2556
                5.  นางวนิดา  รุ่งแดง                   พ.ศ. 2557 -  2558
                6.  นางสาวรัตนา  บัวเพชร           พ.ศ. 2558 -   2565
                7.  นางธนัชพร  โอวรารินท์           พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน
            
                 ในปี พ.ศ. 2530 ทางเทศบาลได้ย้ายโรงเรียนเทศบาล ๕  มาอยู่ที่โรงเรียนอินทรพิชัย ถนนดอนนก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2530 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวน 28 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ระดับละ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 40 คน
               วันที่ 16 กรกฎาคม 2541 นางสายใจ คุ้มไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) นายศักดา รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕
 
ปี พ.ศ. 2541 - 2545
 
               โรงเรียนได้รับงบประมาณและการบริจาคเพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและอาคารเรียน ดังนี้
                -  ปรับปรุงสนาม ทำถนน และรั้วภายในโรงเรียน
                -  สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                -  สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
                -  ปรับปรุงชั้นล่างของอาคารพิกุลกรองเป็นห้องสมุดและห้องประชุม

ปี พ.ศ. 2543 

                โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ระดับละ 2 ห้องเรียน โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา

ปีการศึกษา 2547 

                โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

ปีการศึกษา 2549 

                ได้รับบริจาค จัดห้อง IT SCHOOL โครงการ TOT IT SCHOOL จากบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)
ในงบประมาณ 1,000,000 บาท

 
ปีการศึกษา 2549 

                 ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้าน IT ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณ 1,000,000 บาท มาพัฒนาด้าน IT และศิลปะ-ดนตรี
               
ปีการศึกษา 2550 

                 จัดสร้างอาคารธรรมาภิบาลและอาคารลูกรัก
 อาคารธรรมาภิบาล เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549-2550 ด้วยงบประมาณประจำปีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากเงินรางวัลการประกวดธรรมาภิบาล 8,000,000 บาท ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ ให้บริการนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่า “ห้องสมุดอินทรพิชัย”ชั้นบนจัดเป็นห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง ใช้ชื่อว่า “ห้องประชุมสุวรรณกูล”
อาคารลูกรัก เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยเงินบริจาคของ คุณแม่อนงค์ สุวรรณกูล จำนวน 2,000,000 บาท โรงเรียนจัดสร้างตามราคาประมูล จำนวน 1,8000,000 บาท ชั้นล่าง จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีทั้งภาพ วีซีดี หนังสือและอินเทอร์เน็ต ที่สามารถค้นคว้าได้อย่างชัดเจน และสถานที่สำหรับผู้ปกครองพบนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน ชั้นบน จัดเป็นเรือนพยาบาลสำหรับให้บริการนักเรียนกรณีเจ็บป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เหลือเงินอีก 200,000 บาท จัดทำป้ายโรงเรียน เป็นเงิน 135,000 บาท และจัดทำหลังคาจอดรถของครู เป็นเงิน 65,000 บาท

ปีการศึกษา 2552

 
ได้ขยายห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 3 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน และสายคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2553

                ได้ย้ายห้อง IT SCHOOL ไปไว้ที่อาคารลูกรัก และย้ายห้องเรียนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาไว้ที่ห้อง IT SCHOOL เดิม เพราะจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ

ปีการศึกษา 2554 

                โรงเรียนเทศบาล ๕ ได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
                
                ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๕  มีผู้บริหารและพนักงานครู 85  คน  พนักงานจ้าง  42  คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 54 ห้องเรียน จำนวน      นักเรียนทั้งหมด 2,001 คน
               
ผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย
                               
  1. นางธนัชพร  โอวรารินท์                ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
  2. นางสาวสิริมา  งามศุภกร              รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
  3. นางสุลาวัลย์   นุ่นสังข์                 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  4. นางปิยะกาญจณ์   วาณิชย์ปกรณ์   รองผู้อำนวยการชำนาญการ
  5. นางสาวรุจิเรศ  ชุมนาคราช           รองผู้อำนวยการชำนาญการ


 
 


หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :