หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ 


คณะกรรมการที่ปรึกษา


นางสุณิสา   วงศ์เจริญ

 

นายเอนก  เกษตรเกรียงไกร นางพิมพรรณ   วิริยพันธ์

                                                                                                                                     

                                                                                                     


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายศักดา   รัตนมุสิก
ประธานกรรมการ

                                                                                                                  

                                                                         

นายสายัณห์   วารีอรุณโรจน์
รองประธานกรรมการ
นายประเสริฐ   ชัญจุกรณ์
รองประธานกรรมการ
นายสมชาย   แสงดำ
กรรมการ
นายสราวุฒิ   มณีวัต
กรรมการ
นายชลากร  กุลภัทรคำเงิน
กรรมการ
นายศุภชัย   นาคสุวรรณ์
กรรมการ
นางยุพดี   ศักดิ์ศรีสุวรรณ
กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์  โพธิครูประเสริฐ
กรรมการ
นางพรทิพย์   วงษ์มาน
กรรมการ
นายตระกูล   ภัควณิชย์
กรรมการ
นางศิริพร  มณีนิล
กรรมการ
นางภัสรัสนันท์   เทพเจริญ
กรรมการ
นางอมรรัตน์   อินทวงศ์
กรรมการ
นางสาวรัตนา   บัวเพชร
กรรมการ/เลขานุการ

  
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :