หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  คณะกรรมการบริหารผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

                            
  คุณรักษ์เพิ่ม   เวชวัฒน์
ประธาน                            

คุณบรรยงค์  แก้วเจริญ
รองประธาน


คุณนิติธร  จำเริญ
รองประธาน

 


คุณอรวรรณ  สุวรรณจิต
เลขานุการ

 

คุณอรัญญา  จันทร์ผ่อง 
เหรัญญิก

คุณเพ็ญศรี  จิตต์จำนงค์
ปฎิคม

คุณวาสนา  เกตุแก้ว
กิจกรรมพิเศษ


คุณสุพัตรา  ไมตรี
ทะเบียน


คุณสาลิกา  เมืองจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์


คุณขัตติยา  กลิ่นคล้าย
กรรมการสายชั้นอนุบาล

คุณเพชรดี  ปานเพชร
กรรมการสายชั้นอนุบาล

คุณศศิโสมย์  วุฒิจันทร์

กรรมการสายชั้น ป.1

คุณอรัญญารัตน์   รักษ์พรหม
กรรมการสายชั้น ป.1

คุณมุจิรากร  ช่วยเวช
กรรมการสายชั้น ป.2

คุณอัมรินทร์  ใจกล้า
กรรมการสายชั้น ป.2

คุณเรณู  ไทรสุวรรณ
กรรมการสายชั้น ป.3


คุณมณฑนา  เพชรบริสุทธิ์
กรรมการสายชั้น ป.3

 

คุณแพรว  ชุติชีวิน
กรรมการสายชั้น ป.4

คุณวรรณี  ศุภอักษร
กรรมการสายชั้น ป.4

คุณปวีณา  ชูประพันธ์
กรรมการสายชั้น ป.5

คุณพิษณุ  นันตมาศ
กรรมการสายชั้น ป.5

คุณณิชาภัทร  อินทคชสาร
กรรมการสายชั้น ป.6


คุณฐานิต  บุญพิทักษ์
กรรมการสายชั้น ป.6

คุณบุษรา  นวลจันทร์
กรรมการสายชั้น ม.1

คุณพรรณิภา  อินทรโชติ
กรรมการสายชั้น ม.1

คุณธิดา  คงเหล่า
กรรมการสายชั้น ม.2

คุณนงเยาว์  นวลสุทธ์
กรรมการสายชั้น ม.2

คุณภานุวัฒน์  แก้วทอง
กรรมการสายชั้น ม.3

คุณเรณู  อินทชาติ
กรรมการสายชั้น ม.3

คุณกมล  แพชนะ
กรรมการสายชั้น ม.4

คุณสุภเวช  พิพัฒน์โชติกุล
กรรมการสายชั้น ม.4


คุณจินดา  แสงศรี
กรรมการสายชั้น ม.5

 

คุณอมลวรรณ  พนาลี
กรรมการสายชั้น ม.5

คุณธีรพงศ์  คิดโสภา
กรรมการสายชั้น ม.6

คุณวรรณี  หมื่นด้วง
กรรมการสายชั้น ม.6

 

คุณสุรพล  พันธุ์ทอง
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณอมรรัตน์  อินทวงศ์
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณสุปราณี  สุขไกว
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณสุธามาศ  เพชรแก้ว
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณปณิตา  นิลทัพ
ตัวแทนครูที่ปรึกษา
     


 

 
 


Page : [1] [2]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :