หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  

 
   
โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๗  และ
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 

 
  •  

 

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ท.๕

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๕ ได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จากนางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นเงินทุนใช้จ่ายในการศึกษาต่อไป


 
นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมงาน“ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2560” เพื่อเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสืบทอดประเพณีให้ยั่งยืนสืบไป และ ร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยือนราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” จำนวน 15 ครั้ง

 

 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะ ที่ลงพื้นที่เยี่ยม และประชาสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียน ของเครือข่ายเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
มื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักแระกันสุขภาพ นำโดย นพ.ชูชัย ศรธานี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะ ที่ลงพื้นที่เยี่ยม และประชาสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียน ของเครือข่ายเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเลือกโรงเรียนเทศบาล 5 ในสังกัดเป็นโรงเรียนงานอนามัยนำร่อง โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2  #ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของงานอนามัยโรงเรียนเทศบาล๕

  บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จัดกิจกรรม "ปลูกป่าชายเลน สร้างอนุบาลสัตว์น้ำ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด้จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติไว้ให้ยั่งยืนสืบไป อีกทั้ง ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงบนเวที อาทิเช่น ประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ รณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕   เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียน หลักสูตร “ลูกเสือจราจร” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กติกาบ้านเมือง เป็นการสร้างภาวะผู้นำในทางที่ถูกต้องก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเอง และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นๆ โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุวรรณกุล โรงเรียนเทศบาล ๕
 


  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีหล่อเทียน หลอมใจ ถวายเทียนในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ร่วมกับวัดกรวด อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมให้ดำรงไว้สืบไป พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และในภาคบ่าย ผู้บริหาร  ครู และนักเรียนนำเทียนพรรษาไปถวายวัดโพธาวาส

 

 


   

 
นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕   เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐​


   


พิธีทำบุญสถานศึกษา 
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครบรอบ ๕๓ ปี โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และช่วงสายจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาล กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ  โรงเรียนเทศบาล ๕
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 ขอแสดงความยินดีกับ นางกัันต์ธนัตถ์  กู้เขียว ครูชำนาญการพิเศษ นางภาสิณี  กิจการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ นายมานิต  เพชรคง พนักงานขับรถ ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องศรีวิชัย AB โรงแรมวังใต้
 


 
ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล ๕  คว้าแชมป์  "การแข่งขันวอลเลย์วอลวลัยลักษณ์เอ็กโป  2017"  ทั้งนี้  ขอบคุณ ผอ.รัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการ,และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่สนับสนุนส่งเสริมได้อนุมัติส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จนได้รับชัยชนะและความสำเร็จ   ควบคุมทีมและฝึกซ้อมโดยอาจารย์สุริยะ  จริตงามและทีมงาน

 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนสามโคก โรงเรียนป่างิ้ว อบจ.ปทุมธานี จำนวน  320  คน มาดูงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึก การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ทน.สฎ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
 

 
โรงเรียนเทศบาล ๕  ขอแสดงความยินดีกับ นางกันต์ธนัตถ์  กู้เขียว  กับรางวัลครูดัเด่น และ นายรัตนกร อินทร์แก้ว นักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เด็กหญิงสุภิศรา โสมนรินทร์ นักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระภาษาไทย และเด็กชายสิรวิชญ์  ฟุ้งสุคนธมาน นักเรียนคนเก่ง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิการศึกษาท้องถิ่น  ในวันที่ 20  มีนาคม  2560  ณ  ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

   

 


     ประมวลภาพกิจกรรม
 


     ข่าวประชาสัมพันธ์      .


 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :