หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  คณะกรรมการบริหารผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

                            
  คุณนิติธร  จำเริญ
ประธาน                            
 
คุณกมล  แพชนะ
รองประธาน

คุณวาสนา  เกตแก้ว
รองประธาน

 

คุณพรรณิภา  อินทรโชติ
เลขานุการ/กิจกรรมพิเศษ

 

คุณมยุรี  ตันจรูญ
เหรัญญิก

ด.ต.นพดล  เทียมยม
ปฏิคม

คุณณิชาภัทร  อินทคชสาร
ทะเบียน/ประชาสัมพันธ์

คุณมุจิรากร  เต็มวิจิตร์
กรรมการสายชั้นอนุบาล

คุณหทัยชนก  สายพิณ
กรรมการสายชั้น ป.1

คุณอรวรรณ  สุวรรณจิตต์
กรรมการสายชั้น ป.2

ร.ต.ทวี   โมสิกะ
กรรมการสายชั้น ป.3

คุณนันท์นลิน   ตั้งจรูญโรจน์
กรรมการสายชั้น ป.4

 

คุณนงเยาว์  นวลสุทธิ์
กรรมการส
ายชั้น ป.5

คุณสุชาดา  กิจจารุทรรศน์
กรรมการสายชั้น ป.6

คุณเพ็ญศรี  จิตร์จำนง
กรรมการสายชั้น ม.1

คุณแสน  อินทรโชติ
กรรมการสายชั้น ม.2

คุณจินดา แสงสี
กรรมการสายชั้น ม.3

ด.ต.ธีรพงศ์  คิดโสภา
กรรมการสายชั้น ม.4

คุณพัชราภร  บุตรอำไพ
กรรมการสายชั้น ม.5

คุณธนธร  เหล่าดี
กรรมการสายชั้น ม.6

คุณสุรพล  พันธุ์ทอง
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณอมรรัตน์  อินทวงศ์
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณสุปราณี  สุขไกว
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณสุธามาศ  เพชรแก้ว
ตัวแทนครูที่ปรึกษา

คุณปณิตา  นิลทัพ
ตัวแทนครูที่ปรึกษา
     

 
 


Page : [1] [2]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :