หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  

คณะกรรมการบริหารผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


คุณกมล  แพชนะ
ประธาน
 
คุณพัฒน์นรี  อุ่นอนันต์
รองประธาน

คุณนิติธร  จำเริญ
รองประธาน


คุณมยุรี  ตันจรูญ
เลขานุการ

 


คุณสุชาดา  กิจจารุทรรศ์
เหรัญญิก


คุณประสิทธิ์  สวัสดิ์วรรณ
ปฏิคม

คุณจารุวัฒน์  ใจปลื้ม
กิจกรรมพิเศษ
คุณอรวรรณ  สุวรรณจิตต์
ทะเบียนคุณกุสุมา  รุ่งจิรอนกุล
ประชาสัมพันธ์


คุณสุรพล  พันธุ์ทอง
ที่ปรึกษา

คุณอมรรัตน์  อินทวงศ์
ที่ปรึกษา

คุณสุปราณี  สุขไกว
ที่ปรึกษา


คุณสุธามาศ  เพชรแก้ว
ที่ปรึกษา


คุณปณิตา  นิลทัพ
ที่ปรึกษา
 
ร.ต.ทวี   โมสิกะ
กรรมการคุณนิภา  วิชัยดิษฐ์
กรรมการ

คุณณัฐวรา    สุขคุ้ม
กรรมการ

คุณนันท์นลิน   ตั้งจรูญโรจน์
กรรมการ


คุณนงเยาว์  นวลสุทธิ์
กรรมการ

คุณผิวพรรณ   ประมุข
กรรมการ

คุณกนกพรรณ   ชูรักษ์
กรรกมาร


คุณจุฑาทิพย์  สีแดงยิ่ง
กรรมการ

คุณปิยะวรรณ  สามเรืองศรี
กรรมการ


 
คุณจินดา  แสงศรี
กรรมการ

คุณอนันต์  ธีระสมบูรณ์
กรรมการ

 
 


Page : [1] [2]

 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :