หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  
      

  บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองและการแสดง  โดย        นางรมณีย์  อำนวยโรจนจินดา  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  รายงานวิจัย  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
โดย  นางธนัชพร  โอวรารินท์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  

บทสรุปผู้บริหาร  การประเมินกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดย  นางธนัชพร  โอวรารินท์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

  บทคัดย่อ  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดย นายปราชญ์วิชญ์  ลิ้มฉุ้น วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  

  ทคัดย่อ         รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ศ 22102 พื้นฐานดนตรีสากล 
                     เบื้องต้นโดยการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕
                     เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                     โดย นายศิริยุทธ  แสงทองน้อย  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

  บทคัดย่อ  รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดย  นางนวลจรัส  จิตสงค์  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  

  บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา  ค21101 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย นางสุภาพร  เทพวิชิต  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 


  บทคัดย่อ  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
 

  บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อ21201 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางปณิตา  นิลทัพ วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

           

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
โดย นางสาวนัยเนตร นวลละออง ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล ๕
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 
 


 
  
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : contact@t5surat.ac.th
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :