www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนเทศบาล ๕

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


วิสัยทัศน์


         วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล ๕
         พัฒนาการศึกษา โดยยึดหลักธรรมภิบาล ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภุมิปัญญาท้องถิ่น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายในปีพุทธศักราช 2560 โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ " วิชาการก้าวหน้า การกีฬาดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม เลิศล้ำสิ่งแวดล้อม ก้าวพร้อมเทคโนโลยี มีไมตรีต่อชุมชน"

            วิชาการก้าวหน้า คือ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทุกกลุ่มวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ในขณะเดียวกันผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร มีทักษะในการคิดคำนวณ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และต้องรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

            การกีฬาดีเด่น คือ ผู้เรียนจะต้องมีสุขภาพพลานามัยและมีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อนและบุคคลทั่วไป รู้จักดูแลสุขภาพตนเองทั้งร่างกายและจิตใจโดยการเล่นกีฬา ให้ความสนใจในด้านศิลปะและดนตรี

            มุ่งเน้นคุณธรรม คือ ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบเหมาะสมกับฐานะ กาลเทศะ และหลักธรรมของศาสนา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่สังคมประสงค์จะให้สมาชิกในสังคมมี ซึ่งหากผู้เรียนมีคุณธรรมเหล่านี้แล้ว ผู้เรียนก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

            เลิศล้ำสิ่งแวดล้อม คือ โรงเรียนบริหารจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้ถูกหลักสุขาภิบาล เอื้อต่อการพัฒนาการทุกด้าน มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันผู้เรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึก ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

            ก้าวพร้อมเทคโนโลยี คือ โรงเรียนดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนและงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนด้วยการนำความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาด้านข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบการสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเตอร์เน็ต และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากสื่อเหล่านี้จริง ๆ มิใช่เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว เพราะอาจจะส่งผลเสียให้กับผู้เรียนได้

            มีไมตรีต่อชุมชน คือ โรงเรียนดำเนินการบริหารโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกด้าน โดยการระดมความช่วยเหลือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือกับชุมชนทุกครั้งที่มีโอกาส นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนด้วย

พันธกิจ


          ๑. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความชำนาญ มีความรับผิดชอบในงานตามบทบาท หน้าที่ และสร้างความตระหนักในภารกิจ การจัดการ    ศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
          ๓.จัดระบบการบริหารนิเทศกำกับดูแลช่วยเหลือประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในรูปคณะกรรมการ ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบประชาธิปไตย
          ๔. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อกระบวนการเรียนการสอน
          ๕. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การปฏิบัติจริง และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
          ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาการ
          ๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
          ๘. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ
          ๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนอย่างจริงจัง พร้อมทั้ง สอดแทรก และบูรณาการไว้ในการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรม
          ๑๐. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร บุคคล ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ และสถานประกอบการต่าง ๆ ในท้องถิ่น


หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :