หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน  
-A +A
www.t5surat.ac.th  
  เผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   ของ นางสุลาวลย์   นุ่นสังข์  เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี"    

บทคัดย่อ  งานวิจัย  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดย  นางสุลาวัลย์  นุ่นสังข์  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

  รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวนัยเนตร  นวลละออง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความรู้และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย นางสาวนัยเนตร  นวลละออง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความรู้และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยนางสาวนัยเนตร  นวลละออง   ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

 

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนางเยาวภา  สารเทพ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ       

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2 (อายุ 5-6 ปี) รงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนางเยาวภา  สารเทพ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ     
 

 

ชุดกิจกรรมแคลคูลัสเบื้องต้นโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และกาารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โดย นางธัญญารัตน์  ชูหว่าง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

การพัฒนาชุดกิจกรรมแคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดย นางธัญญารัตน์  ชูหว่าง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดย นางธัญญารัตน์  ชูหว่าง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

  บทคัดย่อ :  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นเสียง ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษา นางศิริลักษณ์ ทองศรีนุ่น ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2561 

บทคัดย่อ :  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PELAE ร่วมกับชุดการสอน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษา นางศิริลักษณ์ ทองศรีนุ่น ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2562  
 

 

  บทคัดย่อ   :  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) เรื่อง บรรยากาศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560  โดย นางชมภูนุช  เอกบัว  

บทคัดย่อ  :  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (SURAT Model) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561   ผู้วิจัย :  ชมภูนุช  เอกบัว 
 

บทคัดย่อ โครงงาน เรื่อง กวีวัจน์ศาสตร์ศิลป์พุทธทาส นักปราชญ์แห่งโลกธรรม นำสู่วรรณรูป  ชื่อเจ้าของโครงงาน นางสาวชาลิสา  กาเร็ว  นางสาวชฎาพร  ไชยโกฎิ์และนางสาวมัทวัน  ศรีมาลานนท์  ครูที่ปรึกษา นายพรชัย  หวัดคล้าย  และ นางสาวชุติมา  ใจปลื้ม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ทคัดย่อ โครงงานภาษาไทย“เพลงกล่อมเด็ก: วรรณกรรมลุ่มแม่น้ำตาปี สะท้อนวิถีภูมิปัญญาภาษาถิ่น” โดย เด็กหญิงกุลสตรี  อุทรสิงห์ เด็กหญิงภัครดา  ณรงค์ฤทธิ์ และเด็กชายทศ์อักษร  หวังดี ที่ปรึกษาโครงงาน นางวนิดา  แก้วบุญเรืองและนางสาวสุวรรณษา  รัตนบุรี  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒


บทคัดย่อ ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับภาระงาน
เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดย นางสุปราณี  สุขไกว  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 


บทคัดย่อ ผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  ร่วมกับการเรียนรู้แบบ  SSCS เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย   นางณัฐติกาญจน์  เกิดสม วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 


บทคัดย่อ ผลงานวิจัย  เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  โดย สุปราณี  สุขไกว วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 


ทคัดย่อ ผลงานวิจัย  เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย  นางณัฐติกาญจน์  เกิดสม วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 

  บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองและการแสดง  โดย        นางรมณีย์  อำนวยโรจนจินดา  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  รายงานวิจัย  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
โดย  นางธนัชพร  โอวรารินท์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  

บทสรุปผู้บริหาร  การประเมินกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานของโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดย  นางธนัชพร  โอวรารินท์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

  บทคัดย่อ  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดย นายปราชญ์วิชญ์  ลิ้มฉุ้น วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  

  ทคัดย่อ         รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ศ 22102 พื้นฐานดนตรีสากล 
                     เบื้องต้นโดยการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕
                     เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                     โดย นายศิริยุทธ  แสงทองน้อย  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

  บทคัดย่อ  รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดย  นางนวลจรัส  จิตสงค์  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  

  บทคัดย่อ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา  ค21101 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย นางสุภาพร  เทพวิชิต  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 


  บทคัดย่อ  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
 

  บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อ21201 รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางปณิตา  นิลทัพ วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

           


 
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เกียรติประวัติ | บุคลากร | ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :