www.t5surat.ac.th
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
-A +A
Search :

  ชื่อผลงาน  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ GDIPAT เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ “ระบำบูชาพระธาตุศรีสุราษฎร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย  จันทิมา  เที่ยงน่วม    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ปีที่ทำการวิจัย   2566 

  ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการเรือนเพาะชำคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓   ปีการศึกษา 2565 ผู้ปูระเมิน นางปิยะกาญจณ์ วาณิชย์ปกรณ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ 

  บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โดย นางสุภาพร  เทพวิชิต  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 


  บทคัดย่อ  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นัทธมน พัฒน์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และความสามารถ ในการแก้ปัญหา เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นัทธมน พัฒน์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563 

  บทคัดย่อ การพัฒนาแนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ผู้รายงาน :  นางสาวสิริมา  งามศุภกร  ปีที่จัดทำ 2564  

บทคัดย่อ  รายงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโดยการขับเคลื่อนตามหลักของเศราฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ผู้รายงาน :  นางสาวสิริมา  งามศุภกร  ปีที่จัดทำ 2564  

  บทคัดย่อ    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ชื่อผู้ศึกษา   พรชัย  หวัดคล้าย  ปีที่จัดทำ  2562  

  บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอน Backward Design ด้วยหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย นางปณิตา นิลทัพ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ปีการศึกษา 2562  

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอน Backward Design ด้วยหนังสือนิทานเพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย นางปณิตา นิลทัพ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา 2563  

 

      
บทคัดย่อ  การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย นางจุฑารัตน์  โสภา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ร่วมกับเอกสารประกอบการสอนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัย  นางจุฑารัตน์ โสภา  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   

ชุดการสอน เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 เรื่องสายไฟ  โดยนางจุฑารัตน์  โสภา ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   


 

  เผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   ของ นางสุลาวลย์   นุ่นสังข์  เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการโครงงาน โรงเรียนเทศบาล ๕   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี"   

บทคัดย่อ  งานวิจัย  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  โดย  นางสุลาวัลย์  นุ่นสังข์  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี      

  รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5SN Model บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวนัยเนตร  นวลละออง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี    

บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความรู้และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย นางสาวนัยเนตร  นวลละออง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความรู้และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยนางสาวนัยเนตร  นวลละออง   ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

 

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 5-6 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนางเยาวภา  สารเทพ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ       

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2 (อายุ 5-6 ปี) รงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยนางเยาวภา  สารเทพ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ     
 

 

ชุดกิจกรรมแคลคูลัสเบื้องต้นโดยใช้เกมคณิตศาสตร์และกาารเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โดย นางธัญญารัตน์  ชูหว่าง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

การพัฒนาชุดกิจกรรมแคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้เกมคณิตศาสตร์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดย นางธัญญารัตน์  ชูหว่าง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดย นางธัญญารัตน์  ชูหว่าง  ครู วิทยฐานนะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     

  บทคัดย่อ :  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นเสียง ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษา นางศิริลักษณ์ ทองศรีนุ่น ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2561 

บทคัดย่อ :  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PELAE ร่วมกับชุดการสอน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้ศึกษา นางศิริลักษณ์ ทองศรีนุ่น ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2562  
 

  บทคัดย่อ   :  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle : 5E) เรื่อง บรรยากาศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560  โดย นางชมภูนุช  เอกบัว  

บทคัดย่อ  :  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (SURAT Model) เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561   ผู้วิจัย :  ชมภูนุช  เอกบัว 
 

บทคัดย่อ ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติร่วมกับภาระงาน
เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดย นางสุปราณี  สุขไกว  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 


บทคัดย่อ ผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  ร่วมกับการเรียนรู้แบบ  SSCS เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย   นางณัฐติกาญจน์  เกิดสม วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 


บทคัดย่อ ผลงานวิจัย  เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  โดย สุปราณี  สุขไกว วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 


ทคัดย่อ ผลงานวิจัย  เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย  นางณัฐติกาญจน์  เกิดสม วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 

  บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมืองและการแสดง  โดย        นางรมณีย์  อำนวยโรจนจินดา  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  บทคัดย่อ  รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดย นายปราชญ์วิชญ์  ลิ้มฉุ้น วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  

  ทคัดย่อ         รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา ศ 22102 พื้นฐานดนตรีสากล 
                     เบื้องต้นโดยการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕
                     เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                     โดย นายศิริยุทธ  แสงทองน้อย  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

  บทคัดย่อ  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย นางสาวมนต์วจี  ศุภลักษณ์  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
 


หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติประวัติ บุคลากร ติดต่อโรงเรียน
  ©Copyright 2002-2024 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-273-515 Fax: 077-273-515
Email : t5surat.school@gmail.com
 
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :